Đặng Tiểu Bình - Từ Lý Luận Đến Thực Tiễn
Muốn đọc

Đặng Tiểu Bình - Từ Lý Luận Đến Thực Tiễn

bởi Trần Tiên Khuê

Chưa có đánh giá · 0 bình luận · 0 trích dẫn
Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Lý luận Đặng tiểu Bình là tiếng nói chủ lưu, phương hướng chủ đạo của Trung Quốc khi bước sang thế kỷ 21, sẽ làm thay đổi diện mạo của thế giới tương lai và tiến trình phát triển của loài người.

Lý luận Đặng Tiểu Bình chủ yếu là sản phẩm của giai đoạn đầu tiên chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, có ý nghĩa phổ biến, kế thừa chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông, càng có chủ đề thực tiễn đặc biệt.

Lý luận Đặng Tiểu Bình đã sơ bộ giải đáp hàng loạt vấn đề cơ bản của giai đoạn đầu tiên của chủ nghĩa xã hội như Chủ nghĩa xã hội là gì, xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào?, là cương lĩnh lý luận cơ bản và phương châm thực thi chính trị cầm quyền trong giai đoạn đầu tiên của chủ nghĩa xã hội.

Lý luận Đặng tiểu Bình là một thứ cẩm nang số một của lý luận về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, về sứ mệnh lịch sử mà các thế hệ lãnh đạo thứ ba, thứ tư, thứ nǎm... phải gánh vác...
618 trang, xuất bản 2004 bởi Nxb Khoa học xã hội
Giá bìa: 62,000 ₫

Các hoạt động (Sắp xếp: Mặc định · Mới nhất)