Trích đoạn
Timeline Chi tiết

Đặng Tiểu Bình - Từ Lý Luận Đến Thực Tiễn

Đặng Tiểu Bình - Từ Lý Luận Đến Thực Tiễn

Tác giả: Trần Tiên Khuê
Danh mục: Văn hoá
Giá bìa: 62,000 ₫
Xuất bản: Nxb Khoa học xã hội, 2004
Trang: 618

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Lý luận Đặng tiểu Bình là tiếng nói chủ lưu, phương hướng chủ đạo của Trung Quốc khi bước sang thế kỷ 21, sẽ làm thay đổi diện mạo của thế giới tương lai và tiến trình phát triển của loài người.

Lý luận Đặng Tiểu Bình chủ yếu là sản phẩm của giai đoạn đầu tiên chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, có ý nghĩa phổ biến, kế thừa chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông, càng có chủ đề thực tiễn đặc biệt.

Lý luận Đặng Tiểu Bình đã sơ bộ giải đáp hàng loạt vấn đề cơ bản của giai đoạn đầu tiên của chủ nghĩa xã hội như Chủ nghĩa xã hội là gì, xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào?, là cương lĩnh lý luận cơ bản và phương châm thực thi chính trị cầm quyền trong giai đoạn đầu tiên của chủ nghĩa xã hội.

Lý luận Đặng tiểu Bình là một thứ cẩm nang số một của lý luận về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, về sứ mệnh lịch sử mà các thế hệ lãnh đạo thứ ba, thứ tư, thứ nǎm... phải gánh vác...
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn