Thuế (Lý thuyết - Bài Tập - Bài Giải - Đáp Án)
Muốn đọc

Thuế (Lý thuyết - Bài Tập - Bài Giải - Đáp Án)

bởi PGS. TS Phan Thị Cúc

Đánh giá: 4 (0 lượt bình chọn)
MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU.. 5Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ  VÀ HỆ THỐNG THUẾ                  Ở VIỆT NAM... 71.1- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ. 81.1.1- Khái niệm, bản chất về Thuế. 81.1.2- Đặc điểm của thuế. 101.1.3- Vai trò của thuế. 111.1.4- Các yếu tố cấu thành của một sắc thuế. 131.1.5- Quy trình cơ bản về khai báo và thủ tục thu nộp thuế. 151.1.6- Phân loại thuế. 161.1.7- Các tiêu thức xây dựng hệ thống thuế, chính sách thuế. 191.1.8- Tác động của chính sách thuế đến hoạt động kinh tế. 221.2- HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM... 311.2.1- Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống          thuế Việt Nam.. 311.2.2- Lộ trình cải cách thuế Việt Nam trong thời kỳ          đổi mới (từ năm 1990 đến nay). 361.2.3- Cải cách thuế của Việt Nam đến năm 2010. 45TÓM TẮT CHƯƠNG 1. 47CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM... 47Chương 2. THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.. 532.1- KHÁI NIỆM... 542.2- VAI TRÒ CỦA THUẾ NHẬP KHẨU TRONG HỘI NHẬP       KINH TẾ QUỐC TẾ. 552.3- ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ. 562.4- ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THUỘC DIỆN CHỊU THUẾ. 562.5- NGƯỜI NỘP THUẾ. 572.6- CÁCH TÍNH THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.. 572.6.1- Căn cứ các yếu tố. 572.6.2- Giá tính thuế. 582.7- THUẾ SUẤT.. 622.8- BIỆN PHÁP TỰ VỆ. 632.9- HOÀN THUẾ, MIỄN, GIẢM THUẾ, VÀ TRUY THU THUẾ       XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.. 642.10- THỂ THỨC KHAI BÁO VÀ THU NỘP THUẾ. 702.10.1- Thời điểm tính thuế. 702.10.2- Thời hạn nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 712.10.3- Tỷ giá xác định giá trị thuế đồng tiền nộp thuế. 72TÓM TẮT CHƯƠNG 2. 73BÀI ĐỌC THÊM. Sự thay đổi nguồn thu từ thuế nhập khẩu của                          Việt Nam khi thực hiện các cam kết trong WTO.. 74BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM... 81A. BÀI TẬP.. 81B: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM... 84Chương 3. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT.. 1013.1- KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH.. 1023.2- ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ, ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ        TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT.. 1023.2.1- Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 1023.2.2- Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 1043.3- CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TIÊU THỤ      ĐẶC BIỆT.. 1053.3.1- Giá tính thuế TTĐB.. 1053.3.2- Thuế suất thuế TTĐB.. 1103.4- ĐĂNG KÝ THUẾ, KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ,        GIẢM MIỄN THUẾ, HOÀN THUẾ TTĐB.. 1123.4.1- Đăng ký thuế. 1123.4.2- Kê khai thuế (Mẫu kê khai theo TT60 - 14/06/2007). 1123.4.3- Nộp thuế. 1133.4.4- Giảm thuế. 1133.4.5- Hoàn thuế. 114PHỤ LỤC 115BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM... 121A. BÀI TẬP.. 121B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM... 122Chương 4. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.. 1364.1- KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH.. 1374.2- ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ, NGƯỜI NỘP THUẾ GTGT.. 1394.2.1- Đối tượng chịu thuế GTGT. 1394.2.2- Người nộp thuế GTGT. 1434.3- CĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ. 1444.3.1- Căn cứ tính thuế GTGT.. 1444.3.2- Phương pháp tính thuế GTGT.. 1564.4- HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ MUA BÁN HÀNG HÓA,       DỊCH VỤ.. 1714.5- ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ. 1784.5.1- Đăng ký thuế. 1784.5.2- Kê khai thuế GTGT. 1794.5.3- Nộp thuế GTGT. 1824.6- HOÀN THUẾ GTGT.. 1844.6.1- Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT. 1844.6.2- Hồ sơ hoàn thuế GTGT. 187BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM... 204A. BÀI TẬP.. 204B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM... 213Chương 5. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.. 2305.1- KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH.. 2315.1.1- Khái niệm.. 2315.1.2- Mục đích. 2315.2- NGƯỜI NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP. 2315.3- THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THU NHẬP KHÔNG      CHỊU THUẾ. 2325.3.1. Thu nhập chịu thuế: 2325.3.2- Thu nhập miễn thuế: 2335.4- THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP. 2335.5- CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP      DOANH NGHIỆP. 2345.5.1- Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 2345.5.2- Phương pháp tính thuế. 2345.5.2.1- Thu nhập tính thuế. 2345.5.2.2- Doanh thu. 2355.5.2.3- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. 2395.5.2.4- Thu nhập khác. 2405.6- CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC       TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ. 2465.6.1- Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng         đủ các điều kiện. 2465.6.2- Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập         chịu thuế. 2465.7- THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ, XÁC ĐỊNH LỖ       VÀ CHUYỂN LỖ.. 2585.7.1- Thu nhập được miễn thuế. 2585.7.2- Xác định lỗ và chuyển lỗ. 2625.8- TRÍCH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC        VÀ CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP. 2635.9- NƠI NỘP THUẾ. 2665.9.1- Nguyên tắc xác định. 2665.9.2. Xác định số thuế và thủ tục kê khai, nộp thuế. 2665.9.3- Thủ tục luân chuyển chứng từ giữa Kho bạc          và cơ quan thuế. 2685.9.4. Quyết toán thuế. 2685.10- XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ THUẾ         THU NHẬP DOANH NGHIỆP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG         VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN.. 2695.10.1- Thu nhập thuộc diện nộp thuế. 2695.10.2- Căn cứ tính thuế. 2695.10.3- Kê khai, nộp thuế. 2725.11- XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ THUẾ         THU NHẬP DOANH NGHIỆP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG        BẤT ĐỘNG SẢN. 2745.11.1- Thu nhập thuộc diện nộp thuế. 2745.11.2- Căn cứ tính thuế chuyển nhượng bất động sản. 2745.12- KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ. 2805.13- ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP         VÀ ƯU ĐÃI VỀ THUẾ SUẤT.. 2835.13.1- Điều kiện. 2835.13.2- Nguyên tắc. 2835.14- ƯU ĐÃI VỀ THUẾ SUẤT.. 2855.15- ƯU ĐÃI VỀ THỜI GIAN MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ         VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢM THUẾ KHÁC.. 2875.16- CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢM THUẾ KHÁC.. 2895.17- THỦ TỤC THỰC HIỆN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP        DOANH NGHIỆP. 2895.18- THUẾ TNDN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU, NHÀ THẦU         PHỤ NƯỚC NGOÀI 2895.18.1- Cách tính thuế. 2895.18.2- Nộp thuế TNDN đối với nhà thầu, nhà thầu           phụ nước ngoài: 2905.19- DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT.. 2915.20- THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỘT SỐ          NƯỚC ASEAN.. 292PHỤ LỤC. Bảng kê danh mục mẫu biểu ban hành kèm theo                 Thông tư thuế thu nhập doanh nghiệp. 294BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM... 303A. BÀI TẬP.. 303B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: 308Chương 6. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.. 3416.1- KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH THUẾ THU NHẬP        CÁ NHÂN (THUẾ TNCN) 3426.2- ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.. 3426.3- CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ. 3436.3.1- Căn cứ và phương pháp tính thuế đối với cá nhân          cư trú. 3436.3.2- Căn cứ và phương pháp tính thuế đối với cá nhân          không cư trú. 3606.4- ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN        THUẾ, THOÁI TRẢ THUẾ. 3646.4.1- Đăng ký thuế. 3646.4.2- Kê khai thuế. 3666.4.3- Hoàn thuế. 3806.5- TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN       TRONG VIỆC THU NỘP THUẾ. 3816.5.1- Trách nhiệm của cơ quan chi trả thu nhập, tổ chức         đón tiếp, quản lý người nước ngoài và các cơ quan         quản lý nhà nước (cơ quan thuế). 3816.5.2- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập          và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân          không cư trú. 3936.5.3- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập         và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân          cư trú. 393TÓM TẮT CHƯƠNG 6. 393PHỤ LỤC: Một số bảng biểu thuế TNCN.. 395BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM... 407A. BÀI TẬP.. 407B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: 409Chương 7. CÁC SẮC THUẾ KHÁC.. 4257.1- THUẾ MÔN BÀI 4267.1.1- Khái niệm.. 4267.1.2- Đối tượng nộp thuế. 4267.1.3- Mức thuế môn bài 4267.1.4- Nộp thuế môn bài 4277.1.5- Miễn giảm thuế Môn bài 4287.2- THUẾ TÀI NGUYÊN.. 4287.2.1- Khái niệm.. 4287.2.2- Đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế. 4287.2.3- Căn cứ và phương pháp tính thuế. 4297.2.3.1- Sản lượng tài nguyên thương phẩm thực tế            khai thác. 4297.2.3.2- Giá tính thuế đơn vị tài nguyên. 4307.2.3.3- Thuế suất 4317.2.4- Đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên. 4347.2.5- Miễn, giảm thuế tài nguyên. 4347.3- THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP. 4367.3.1- Khái niệm.. 4367.3.2- Đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế. 4367.3.3- Căn cứ và phương pháp tính thuế: 4367.3.4- Kê khai thuế, nộp thuế. 4387.3.5- Miễn giảm thuế sử dụng đất Nông nghiệp. 4387.4- THUẾ NHÀ ĐẤT.. 4407.4.1- Khái niệm.. 4407.4.2- Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế. 4417.4.3- Căn cứ và phương pháp tính thuế. 4417.4.4- Kê khai, nộp thuế. 4447.4.5- Miễn giảm thuế. 445ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  CỦA CÁC CHƯƠNG.. 447DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 449PHỤ LỤC: Một số Thông tư, Nghị định về Thuế nhằm thực                  hiện chủ trương kích cầu, ngăn chặn suy giảm                  kinh tế của Chính phủ. 453MỤC LỤC.. 466
472 trang, xuất bản 2009 bởi Nxb Tài chính
Giá bìa: 94,000 ₫

Các hoạt động (Sắp xếp: Mặc định Mới nhất)